NODDWYR 2019

image1

NODDWYR Y NOSON

Rogers Jones & Co

TriboTonic Ltd 

NODDWYR EITEMAU PENODOL

Anne  Owen- Telynores

Marian Howell- Blodau

Rich Baker- Argraffu

CYFRANWYR

Clywedol- Dan Gibson

Ffotografiaeth-Nazar Daniyel

Dyluniad  Walnut 

Fideos- Angela Kay, Ffion Appleton Jones 

RHODDION 2019

image2

ARWERTHIANT

Rydym yn ddiolchgar dros ben am bob rhodd. Rhestrir rhoddwyr eitemau dros £50 isod. 


Adventure Parc Snowdonia 

Angela Gray Cookery School 

Bryn Williams 

Brynmor Williams 

Catrin Whitehouse 

Celtic Quest Coasteering

Crys Melyn  Cycling

Da Mhile

Felin Fach

Felipe Schrieberg

Harbourmaster

Le  Col

Melangell 

Julia & Tony Llewellyn 

Margaret & Philip Jones  

Gwen Davidson-Norrie

Portmeirion

Principality Stadium 

Rhian Medi 

Rhiannon 

Rib Ride 

Rosanna’s Mosaics 

Shirley Newton 

Showcaves Cymru 

Y Talbot 

Tudor Owen 

Vivat Bacchus 

Wolfgang Emmerich

Zip World Rhoddion ariannol >£100

Duncan  & Janet Cameron

Ffion Flockhart

Meryl Darkins

Iestyn Rees

Gill & Nick Graydon

Arfon Haines Davies

Mae wyneb Arfon Haines Davies yn un cyfarwydd i ni oll. O Aberystwyth mae’r darlledwr adnabyddus yn hanu’n wreiddiol a daeth yma i’r coleg yn Llundain i astudio drama. Am gyfnod o dros ddeng mlynedd ar hugain, Arfon oedd un o brif gyflwynwyr ITV Cymru. Cafodd ‘Mab y Mans’ ei urddo yn Eisteddfod Sir Gâr yn 2014 am ei gyfraniad arbennig i fyd darlledu a diwylliant

Cymru. 

Roedd yn anrhydedd ac yn bleser cael cwmni Arfon yn Cinio Haf 2019 ac rydym yn hynod ddiolchgar iddo am roi ei wasanaeth. Cawsom arwerthiant hwyliog a phroffidiol tu hwnt dan ei arweiniad penigamp.

Yanto Barker

Yn enedigol o Fachynlleth mae Yanto Barker, y cyn-feiciwr proffesiynol. Dechreuodd rasio ar y ffyrdd

yn gystadleuol pan oedd yn 15 oed. Ar ôl ennill Pencampwriaethau Rasio Ffyrdd Cenedlaethol Iau Prydain, dechreuodd gystadlu mewn rasys hŷn a chafodd ei ddewis i gynrychioli Prydain ar lefel dan-23.

Cynrychiolodd Yanto Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad 2002 ym Manceinion. Wedi iddo golli blasar fywyd fel rasiwr ffordd proffesiynol, penderfynodd Yanto sefydlu ei fusnes dillad beicio.

Yn Cinio Haf 2019, fe'n difyrrwyd gan sylwadau Yanto ar y gwersi a ddysgodd drwy ei ymdrechion i lwyddo gyda'i feicio yn ogystal ag ym myd busnes.

Manon Browning

O Gaerdydd y daw Manon yn wreiddiol. Dechreuodd ei hastudiaethau gyda Meinir Heulyn yn adran iau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Bu’n gystadleuydd eiddgar yn eisteddfodau’r Urdd dros y blynyddoedd. Enillodd dlws Gwen Heulyn ym Mhreseli yn 2013 a’r wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdyd.d yn 2018. Mae’n bianydd a chyfeilydd medrus hefyd, a gwelir Manon yn rheolaidd yn perfformio ac yn cystadlu gyda Chôr Llundain a Chôr Aelwyd Llundain.

Roedd yn  braf iawn  cael ein croesawu i Cinio Haf 2019 gan sain  Manon ar y tannau.

Ein Gwesteion

  

Ni ddiweddarwyd y cyflwyniadau cryno isod ers yr achlysur

Y Farwnes Tanni Grey-Thompson

Ganwyd y Farwnes Tanni Grey-Thompson yng Nghaerdydd yn 1969. Rydym oll yn gyfarwydd â llywddiant ysgubol Tanni fel athletwraig; enillodd 16 o fedalau yn y Gemau Paralympaidd a llu o wobrau eraill. Enillodd gwobr y BBC, Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn deirgwaith. Yn 2009 cafodd ei derbyn i’r Orsedd a mae yn Nhŷ’r Arglwyddi er 2010. Roedd Tanni yn un o'r sêr a aeth i Nant Gwrtheyrn fel rhan o raglenni pry ar y wal S4C, sef Cariad@iaith, i ddysgu Cymraeg. Cafodd ei gwobrwyo am fod y ddysgwraig orau o blith y sêr eraill a ymddangosodd ar y rhaglen. Mae hi’n briod gyda Dr Ian Thompson a mae ganddynt un ferch o’r enw, Carys.  

Gethin Jones

Deuchreuodd y cyflwynydd, Gethin Jones ei yrfa teledu ar S4C. Oddi yno, ymunodd â thîm ‘Blue Peter’ lle cafodd llawer o anturiaethau cyffroes, heb son am y rhai brawychus! Cyferbyniad llwyr oedd y cyfnod a ddilynodd gyda ‘Strictly Come Dancing’ pan y cawsom y pleser o’i wylio’n dawnsio’i ffordd i’r rownd gyn-derfynol. Yn fuan, cewch ddefro yn ei gwmni pan fydd yn cyflwyno ‘Hits Radio Breakfast Show’. Cafodd Gethin a’i ffrind Sion eu hysbrdoli gan eu neuaint i sefydlu’r elusen ‘Nai’ ar gyfer plant awtistig. Cynigiant gymorth i’r plant a’u teuloedd a’u nôd yn y pen draw yw agor ysgol ar gyfer disgyblion awtistig yng Nghymru.

Alis Huws

Telynores yn wreiddiol o Ddyffryn Banw yng nghanolbarth Cymru ydi Alis Huws. Mae hi’n gyn-aelod o Gerddorfa Ieuenctid Cymru a graddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf o Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2017. Mae cyflawniadau Alis eisioes yn niferus a mae hi wedi perfformio’n eang. Teithiodd yn ddiweddar i Hong Kong ble cymrodd ran mewn Cynhadledd Telyn Rhyngwladol gyda Catrin Finch. Fe’i dewisiwyd yn 2016 i gynrychioli Cymru yn Ffair Ryngwladol Osaka ac yn y flwyddyn honno hefyd, perfformiodd yn Agoriad Brenhinol y Senedd. 

Daniel Evans

Daniel Evans o ardal Tregaron yn wreiddiol bydd ein ocsiwniwr ac mae’n falch bod ei ferch Rhiannon yn cyn-ddisgybl yn yr Ysgol Gymraeg. Ar ôl dros 25 mlynedd fel peiriannydd, mae Daniel wedi arall gyfeirio ac yn awr yn gweithio yn Theatr yr Hexagon yn Reading. Gobeithio bydd eu sgiliau theatrig yn helpu’r achos fel arwerthwr penigamp!

Noddwyr 2018

Noddwyr Aur

Elusennau Garthgwynion

Noddwyr Eitemau Penodol

 

Blodau      Marian Howell

Argraffu   Richard Baker

Rhoddion

Rhoddwyd ≥ £100 neu eitemau tuag at yr ocsiwn/ raffl gan:

Aberfalls distillery 

Alex Jones 

Awen Duggin

Ben Lake MP 

Bluestone National Park Resort 

Bryn Williams 

Clogau  

DaMhile Gin 

Dylans Restaurants 

Elizabeth Picton 

Gwen Davidson-Norrie 

Gwesty Cymru

Gwenllian Williams

Halen Mon 

Huw Roberts 

Janet Cameron

Julia Dabrowa

London Welsh Developments Ltd

Mindful Massage- Eiri Jones 

Myddfai 

Parva Farm Vineyard 

Perform 

Portmeirion 

Robert John

Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri 

Rhian Medi 

Shirley Newton 

Sian Lloyd 

St Brides Spa Hotel 

Steffan Davies 

Stephen Fry 

Surf Snowdonia 

The Welsh Gift Shop 

Vivat Bacchus 

Wolfgang Emmerich 

Zip World

Cinio Haf 2017

Cynhaliwyd ein Cinio Haf cyntaf ym mhlasdy hyfryd ‘Pembroke Lodge’, Parc Richmond yn 2017. Dymunwn ddiolch yn ddiffuant iawn i bawb a gyfranodd yn unrhyw ffordd tuag at lwyddiant yn achlysur.

Ein Gwesteion

  

Ni ddiweddarwyd y cyflwyniadau cryno isod ers yr achlysur

Osian Roberts

Ganwyd Osian Roberts, is-reolwr tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru ar Ynys Môn. Roedd yn bêl- droediwr talentog ac yn gapten tîm Ysgolion Cymru. Yn 1985 derbyniodd Ysgoloriaeth Pêl-droed, i astudio am radd mewn Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Furman yn Ne Carolina yn yr Unol Daleithiau. Cewch mwy o’i hanes yn ei hunango ant difyr a gyhoeddwyd yn ddiweddar, ‘Môn, Cymru a’r Bêl’. 

Sean Fletcher

Newyddiadurwr a chy wynydd teledu a radio yw Sean Fletcher, yn wyneb cyfarwydd ar Country le, Good Morning Britain a Rebound. Bu’n darlledu o’r Olympics a thwrnament pêl-droed Euro 16 ac mae’n ysgrifennu hefyd ar gyfer yr Huf ngton Post. Mae ef a1i wraig Luned Tonderai yn gyn-rieni1r Ysgol. 

Glain Dafydd

Mae Glain Dafydd yn enw cyfarwydd i nifer ohonom ers i ni ei gweld ar lwyfannau Cymru yn nyddiau cynnar ei gyrfa. Mae ei llwyddiant yn cynnwys ennill Cerddor Ifanc Cymru Texaco, Cerddor Ifanc Gregynog a’r Rhuban Glas ddwywaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Yn ogystal â hynny, enillodd Ysgoloriaeth Bryn Terfel. 

Sioned Wiliam

Wedi cyfnod fel rheolwraig comedi ITV, penodwyd Sioned William yn Olygydd Comisiynu Comedi ar gyfer BBC Radio 4 ym mis Mawrth 2015. Mae hi’n un o gyn-famau’r Ysgol Gymraeg a mae ei hymroddiad i’r ysgol yn parhau fel aelod o Fwrdd yr ysgol ac ar bwyllgor gwaith ‘Cinio Haf’. Llwyddodd Sioned hefyd i ddod o hyd i’r amser i ysgrifenu dwy nofel fachog, sef Dal i Fynd a Chwynnu.  

Noddwyr 2017

Noddwyr aur

Noddwyr eitemau penodol

Blodau       Grant and Mari Howell

                       Eleanor and Mike Delaney 

Argraffu    Richard Baker

Ocsiwn a Rhoddion

Gyda John Davies, Cyfarwyddwr Buddsoddiadau gyda 'Sellar Property' yng ngofal y morthwyl, codwyd dros £6000 yn yr ocsiwn a fe’n difyrwyd ni oll ar yr un pryd!

Rhoddwyd eitemau tuag at yr ocsiwn neu gyfraniadau ariannol gan y canlynol:


Adra 

Charcutier Ltd

Ffion Appleton Jones 

Greenberry Café

Haf Weighton

Harbour Master Hotel 

London Welsh Developments 

Madoc Batcup

Maureen Morgan

Meirion Appleton

Olivia Williams 

Philip Jones 

Portmeirion 

Rhian Medi Roberts

Sara Wyn Roberts

Steffan Davies 

Style-id 

The Welsh Gift Shop

Tomos & Lilford

Trealy Farm 

Vivat Bacchus

Walnut Creative & Digital 

Football Association of Wales

Wolfgang Emmerich